Төлөвлөгөө

  • Бүх баазуудыг гишүүнчлэлд элсүүлэн үйл ажиллагааг явуулах 2025
  • Олон Улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн 2025 худалдаанд бүх баазуудыг татан оролцуулна 
  • Филлипин улсын тогооч нарын  холбоотой хамтын харилцаа үүсгэн тогооч нарыг  чадваржуулах урьж авчирч баазуудад ажиллуулах туршлага солилцох 2025